Ta­voit­teet

Me rakennamme parempaa Vantaata kaikille, ei harvoille!

Koronakriisi on iskenyt kipeästi monien vantaalaisten hyvinvointiin. Tarvitsemme ratkaisuja, joilla minimoimme koronan haitalliset vaikutukset nopeasti. Palveluista leikkaamisen sijaan nyt on panostettava vantaalaisten tasa-arvoon, terveyteen ja hyvinvointiin.

Korona-aikana kasaantunut hyvinvointialijäämä on katettava, kasvaneet oppimiserot on kurottava umpeen ja työnsä ja toimeentulonsa menettäneille on löydettävä uusia mahdollisuuksia. Vantaan kaupungin on tehtävä koronakriisistä toipumisen strategia, jonka painopisteenä ovat lapset, nuoret ja ikäihmiset.

1. Hy­vät ja toi­mi­vat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut kai­kil­le

Vantaan Vasemmiston tavoite on yhdenvertaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut kaikille hyvinvointialueella asuville. Haluamme kaventaa väestöryhmien hyvinvointieroja ja purkaa hoito- ja palveluvelan. Vaadimme, että lähipalvelut turvataan.

Lue li­sää

2. Kas­va­va ja tu­le­vai­suu­teen in­ves­toi­va kau­pun­ki kai­kil­le

Vantaalla on varaa investoida tulevaisuuteensa. Kasvavassa kaupungissa keskeisen tärkeää on, että kaupunkikehitys tapahtuu hallitusti, ja Vantaa kykenee huolehtimaan kasvavan väestönsä hyvinvoinnista. Kun ehkäistään alueellista eriytymistä ja huono-osaisuuden lisääntymistä, voidaan sekä lisätä kaupungin verotuloja että vähentää palveluiden tuottamisen kustannuksia.

Lue li­sää

3. Laa­duk­kaat ja tur­val­li­set päi­vä­ko­dit ja kou­lut kai­kil­le

Jokaisella tulee olla tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen.

Lue li­sää

4. Koh­tuu­hin­tai­nen ko­ti ja viih­tyi­sä asui­na­lue kai­kil­le

Koti on jokaisen ihmisen perusoikeus ja arvokkaan elämän edellytys. Jokaisella ihmisellä tulee olla taustastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta oikeus omaan kotiin sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.

Lue li­sää

5. Toi­mi­va ja edul­li­nen jouk­ko­lii­ken­ne kai­kil­le

Vantaan Vasemmiston mielestä joukkoliikenteen tulee olla toimivaa, edullista, esteetöntä ja vähäpäästöistä. Liikkumisen hinta tai puutteelliset joukkoliikenteen yhteydet eivät saa olla esteenä kaupungin palveluihin pääsylle. Joukkoliikenteellä on päästävä sujuvasti myös virkistysalueille ja vapaa-ajan palveluihin. Kestävää kaupunkirakennetta ei voi kehittää yksityisautoilun ehdoilla. Eri liikkumisen muotoja tulee kehittää tasapuolisesti. Pyöräily ja kävely edistävät myös terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentävät liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormaa.

Lue li­sää

6. Ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­vii­sas kau­pun­ki kai­kil­le

Vantaan Vasemmisto haluaa Vantaan, joka kantaa vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta, niin lähiluonnosta kuin myös globaalilla tasolla. Ympäristövastuu tulee huomioida kaikessa kaupungin ja sen yhtiöiden toiminnassa, hankinnoissa ja päätöksenteossa.

Lue li­sää

7. Kult­tuu­ria, kir­jas­to­ja ja lii­kun­taa kai­kil­le

Kulttuuri ja liikunta kuuluvat tasavertaisesti kaikille vantaalaisille taustasta, iästä, vammasta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kulttuuri on kiinteä osa ihmisyyttä. Ilmaisemme itseämme monin tavoin musiikin, liikkeen, kuvien ja kielen avulla.

Lue li­sää

8. Hy­vä työ­nan­ta­ja ja vas­tuul­li­nen ti­laa­ja kai­kil­le

Vantaan kaupungin on oltava ensiluokkainen työnantaja, joka arvostaa työntekijöitään ja pitää heistä hyvää huolta. Kaupungin ja sille palveluita tuottavien yhtiöiden tulee olla työelämän tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä työhyvinvoinnin edelläkävijöitä. Kuntapalveluiden ulkoistaminen säästöjen toivossa tulee lopettaa. Palveluiden tuottaminen kaupungin omana tuotantona on laadullisesti, taloudellisesti ja eettisesti järkevintä. Vantaan on torjuttava harmaata taloutta ja otettava tilaajana todellinen vastuu siitä, millaisia yrityksiä se hankinnoissaan käyttää.

Lue li­sää

9. To­del­lis­ta osal­li­suut­ta ja asu­kas­de­mo­kra­ti­aa kai­kil­le

Vantaan Vasemmiston tavoitteena on Vantaa, jossa toteutuu hallinnon läpinäkyvyys ja asukkaiden aito osallistuminen päätöksentekoon. Asukkailla on taustastaan, iästään tai elämäntilanteestaan riippumatta oltava mahdollisuudet osallistua Vantaan kaupungin päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.

Lue li­sää