Laa­duk­kaat ja tur­val­li­set päi­vä­ko­dit ja kou­lut kai­kil­le

Jokaisella tulee olla tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen.

Lasten koulumatkojen on oltava lyhyitä ja turvallisia. Lähikouluperiaatteesta on pidettävä kiinni. Ryhmäkokojen tulee olla kohtuullisia. Vantaalla on tarjottava vähintään saman verran opetustunteja ja sama valinnanvapaus kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Kouluissa on oltava riittävät resurssit, joilla kouluväkivaltaan ja kiusaamiseen pystytään puuttumaan aktiivisesti. Koulupudokkuus on estettävä oikea-aikaisilla tukitoimilla.

Aikuisopiskelun tulee olla kaikkien saatavilla ja kohtuuhintaista. Maahanmuuttajilla on oltava mahdollisuus opiskella suomen kieltä oleskelun alkuvaiheista lähtien.

 • Peruskoulutusta ei tule keskittää suuryksiköihin.
 • Vantaalaisten päiväkotien ja koulujen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia. Kouluväkivalta ja kiusaaminen tulee kitkeä kaikilta kouluasteilta.
 • Päiväkotien ja peruskoulujen ryhmäkokoja ei tule kasvattaa nykyisestä.
 • Päiväkotien ja koulujen sisäilmakartoituksia ja -korjauksia on jatkettava. Jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella sisäilmaltaan terveissä tiloissa. Päiväkotien ja koulujen huoltoon ja kunnossapitoon on panostettava enemmän.
 • Päiväkodeissa ja kouluissa ei saa olla sijaiskieltoja, vaan sijaisia on voitava palkata tarpeen mukaan.
 • Koulunkäynninohjaajien määrää on lisättävä, jotta erityistä tukea tarvitsevat lapset voidaan huomioida opetuksessa ja taata oppimisrauha luokissa.
 • Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittaminen yleisopetuksen ryhmiin eli inkluusio ei saa olla säästökeino, vaan siihen on taattava riittävät resurssit kaikilla koulutusasteilla. Myös erityis- ja pienryhmäopetusta tarvitaan edelleen. Kolmiportaiselle tuelle on taattava riittävät resurssit kaikilla koulutusasteilla. Opiskelurauhaan on panostettava. Avoimet oppimisympäristöt eivät sovi kaikille.
 • Jos oppilas tarvitsee koulukyytiä, on hänen saatava se molempien vanhempiensa luota, ei vain oppilaan virallisesta osoitteesta.
 • Kouluissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi kouluissa tarvitaan erityisopettajia, kuraattoreita, koulupsykologeja, nuorisotyöntekijöitä sekä henkilökohtaisia avustajia.
 • Erityisopetuksen resursseja tulee lisätä myös toisen asteen koulutuksessa oppivelvollisuusiän noston myötä.
 • Ilman toisen asteen koulutusta olevien vantaalaisten tilanne on selvitettävä ja järjestettävä kaikille halukkaille koulutuspaikka tai muuta tarvittavaa tukea.
 • Aikuisopiston sekä taiteen perusopetuksen kurssi- ja lukukausimaksujen tulee olla kohtuullisia.
 • Maahanmuuttajille suunnattujen suomen kielen kurssien ja kielenoppimisen mahdollisuuksia on lisättävä.
 • Toiminnan tulee kaikilla koulutusasteilla olla uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja erilaisia katsomuksia kunnioittavaa.
 • Yhdenvertaisuussuunnitelmat tulee tehdä huolellisesti, ja niissä tulee käsitellä kaikkia syrjintäriskitekijöitä konkreettisesti.
 • Erityisnuorisotyötä on jatkettava vantaalaisissa yläkouluissa ja Vantaan ammattiopisto Variassa myös vuoden 2021 jälkeen joko osana myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa tai omana erillisenä hankkeena.