Kau­pun­ki kai­kil­le!

Vantaan menot rahoitetaan jatkossakin pääosin verotuloilla. Kasvukaupungissa myös uusien alueiden maan myynnistä saatavilla tuotoilla on keskeinen merkitys kasvun edellyttämien investointien rahoittamisessa.

Kuntien lisäksi valtion tasolla on huolehdittava talouden hyvinvoinnista ja julkisen sektorin rahoituksen riittävyydestä. Verotuksen epäkohtia korjaamalla (kuten esimerkiksi listaamattomien yritysten epäreilu kevennetty osinkoverotus) ja tiukoilla harmaan talouden vastaisilla toimilla, voidaan lisätä julkisten palveluiden rahoitusta.

Valtion on jatkossakin tuettava kuntia riittävillä toimilla, jotta ne voivat nousta koronakriisistä, ja elvytettävä kansantaloutta julkisilla investoinneilla, kuten tukemalla Vantaan raitiotiehanketta. Valtion on myös huolehdittava asianmukaisesti kuntien mahdollisuuksista hoitaa niille hyvinvointiuudistuksen jälkeen jäävistä tehtävistä sekä tulevien hyvinvointialueiden riittävästä rahoituksesta.

Vaikka koronakriisi onkin heikentänyt Vantaan kaupungin taloutta, näyttää Vantaan tulevaisuus kuitenkin valoisalta. Vantaa on kasvukaupunki, jonka väestörakenne ja elinkeinoelämän potentiaali ovat kaupungin taloudellisen ja muun kehityksen kannalta suotuisia.

Muihin kaupunkeihin verrattuna Vantaa tuottaa palvelunsa poikkeuksellisen säästeliäästi, ja kaupungin velka on hallinnassa. Vantaalla on varaa investoida tulevaisuuteensa. Kasvavassa kaupungissa keskeisen tärkeää on, että kaupunkikehitys tapahtuu hallitusti, ja Vantaa kykenee huolehtimaan kasvavan väestönsä hyvinvoinnista. Kun ehkäistään alueellista eriytymistä ja huono-osaisuuden lisääntymistä, voidaan sekä lisätä kaupungin verotuloja että vähentää palveluiden tuottamisen kustannuksia.

Tulevan valtuustokauden merkittävin yksittäinen kaupunkikehittämisen ratkaisu on mahdollinen päätös raitiotien rakentamisesta Länsimäen ja Aviapoliksen välille. Vantaan Vasemmisto näkee raitiotiehankkeen tärkeänä ja tarpeellisena kehityshankkeena koko kaupungin ja aluksi erityisesti Itä-Vantaan kehityksen kannalta. Onnistuessaan raitiotiehanke tuottaa enemmän kuin sen kustannukset ovat, ja myönteisen kaupunkikehityksen vaikutukset lisäävät kaupungin tuloja.

Vantaan Vasemmisto kannattaa ratikan rakentamista, mutta edellyttää, että hankkeelle asetettujen kaupunkikehityksellisten tavoitteiden toteutumista seurataan tarkasti. Alueiden asukkaiden ääntä on kuunneltava esimerkiksi ratikan pysäkkien sijoittelussa ja katualueiden suunnittelussa.

Kun Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 Vantaan raitiotien yksityiskohtaisen suunnittelun, kaikki valtuustoryhmät yksimielisesti yhtyivät Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esittämiin reunaehtoihin:

  • Hankkeen aikataulussa ja kustannusarviossa pysymiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
  • Hankkeen rakentamisaikaiset haittavaikutukset ympäristön asukkaille minimoidaan.
  • Hankkeen suunnittelu ja toteutus eivät talousarviovaikutusten kautta heikennä kaupungin palveluita.
  • Hankkeen etenemisestä kerrotaan kaupunginvaltuustolle säännöllisin väliajoin avoimissa tilaisuuksissa, jolloin kaikilla vantaalaisilla on mahdollisuus seurata hankkeen etenemistä.

Vantaan Vasemmisto edellyttää Vantaan ratikan jatkosta päätettäessä, että näistä linjauksista pidetään kiinni myös tulevalla valtuustokaudella.