To­del­lis­ta osal­li­suut­ta ja asu­kas­de­mo­kra­ti­aa kai­kil­le

Todellista osallisuutta ja asukasdemokratiaa kaikille

Vantaan Vasemmiston tavoitteena on Vantaa, jossa toteutuu hallinnon läpinäkyvyys ja asukkaiden aito osallistuminen päätöksentekoon. Asukkailla on taustastaan, iästään tai elämäntilanteestaan riippumatta oltava mahdollisuudet osallistua Vantaan kaupungin päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.

Palveluiden yhtiöittäminen ja ulkoistaminen heikentävät demokraattista valvontaa ja luo edellytyksiä korruptiolle. Siksi haluamme pitää julkisten palveluiden tuottamisen ensisijaisesti kunnan omana työnä.

Osallisuus tarkoittaa myös esteetöntä pääsyä kaupungin palveluihin ja mahdollisuutta saada niistä tietoa ymmärrettävällä tavalla. Työpaikkojen ja työllisyyden hoitaminen on keskeinen tapa edistää osallisuutta.

 • Vantaalaisilla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä asioihin, esimerkiksi käyttäen osallistuvaa budjetointia. Osallistuvan budjetoinnin rinnalla on vahvistettava aluedemokratiaa uudistamalla alueelliset kehittämistoimikunnat aluelautakunniksi, joille siirretään todellista valtaa vaikuttaa alueen asioihin.
 • Kaupungin omistamissa yhtiöissä on noudatettava avoimuutta ja julkisuusperiaatetta. Yhtiöiden hallitusten kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen tulee olla lähtökohtaisesti julkisia.
 • Selkokielistä ja monikielistä tiedottamista kaupungin palveluista ja päätöksenteosta on lisättävä.
 • Kesätyöseteli-järjestelmää on kehitettävä vastaamaan paremmin työnhakijoiden ja työnantajien tarpeita.
 • Yhteisölliselle toiminnalle on järjestettävä tilaa kaikissa kaupunginosissa ja erityisesti eri väestöryhmiä yhdistävää toimintaa on tuettava.
 • Esteettömyys on huomioitava kaikissa kaupungin palveluissa ja esimerkiksi asunnoissa. Invapaikkoja on oltava tarpeeksi. Myös viheralueiden tulee olla saavutettavia.
 • Kaupungin hallintosääntöä on uudistettava, jotta taataan kuntalaisten demokraattisesti valitsemille luottamushenkilöille mahdollisuus linjata tärkeimmistä asioista, kuten terveyskeskusten aukioloajoista tai sulkemisista.
 • Kaikessa päätöksenteossa on huomioitava niiden vaikutukset lapsiin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen sekä ympäristöön.
 • Kokemusasiantuntijoiden ja järjestöjen edustus on otettava mukaan, kun palveluita suunnitellaan ja toteutetaan.
 • Tukityöllistämisen määrärahoja on nostettava. Töitä on tarjottava myös vammaisille sekä muille osa- ja vajaatyökykyisille. Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen on lisättävä määrärahoja ja resursseja.
 • Vammais- ja vanhusneuvostoille tulee myöntää läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksiin.